Een nieuw werkmodel voor de Ontmoetingscentra in Kortrijk

19 March 2021

In het kader van een algemeen integratieproces van autonome gemeentebedrijven en vzw’s, besliste het stadsbestuur van Kortrijk om ook de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk te integreren in de stadsstructuur. Het was het ideale momentum om een nieuw model voor de 9 stedelijke ontmoetingscentra in Kortrijk uit te werken.

 

Een nieuw werkingsmodel: 

Het nieuwe werkmodel moest rekening houden met een actualisatie van de rol van de stedelijke ontmoetingscentra. Er moesten nieuwe beslissingsstructuren worden uitgedacht die de sterktes van de vroegere werkwijze combineerden met de noden voor de toekomst. Voor deze uitdaging ging de Stad Kortrijk de samenwerking aan met Poolstok.


Een stem voor alle stakeholders

Na overleg met Poolstok en een prijsvraag, zette ARCH zijn schouders onder het project. “We hadden nog niet onmiddellijk een aanpak voor ogen bij de eerste ontmoeting.” zegt Pieter Haesbrouck, director bij ARCH. “We hechten belang aan dialoog, duidelijkheid, inbreng en ideeën aftoetsen.” ARCH organiseerde verschillende werksessies waarin stakeholders uit verschillende domeinen werden gehoord. Bestuurders en voorzitters van de voormalige vzw, vrijwilligers van de ontmoetingscentra, bewoners, vertegenwoordigers van verenigingen en buurtinitiatieven … kregen dezelfde vraag voorgeschoteld: ‘Wat liep goed en vind je belangrijk om te behouden in het nieuwe werkmodel?’.

 

Nieuw participatiemodel

Met deze waardevolle informatie ging ARCH aan de slag en stelde ze drie mogelijke scenario’s voor aan een stuurgroep. Eén scenario werd gekozen en verder uitgewerkt in nauw overleg met alle betrokken partners. Het behoud van een bepaalde autonomie op gebied van financiële beslissingen bleek belangrijk. ARCH stelde daarom een participatiemodel op waarbij er een zeer duidelijke aflijning is qua participatiegraad. “We stelden een laddermodel voor, een dynamisch en open model met aandacht voor financiën, infrastructuur en programmatie”. Op een afsluitende infosessie met alle betrokkenen werd dit nieuwe model gedetailleerd toegelicht. 

 

Hoe gaat het nu?

Nu dit traject een aantal maanden achter de rug is kunnen we spreken van een geslaagde transitie. Stad Kortrijk lanceerde een oproep tot kandidatuur voor de nieuwe beheersorganen. Verenigingen, buurtinitiatieven en bewoners zullen in een co-productiemodel elk ontmoetingscentrum beheren, de installatie hiervan is rond. “De samenstelling en vertegenwoordiging is er,” zegt Nicolas, “er stroomt nieuw bloed door de organisatie en ook de anciens vonden een plaats in de nieuwe structuur. Nieuwe initiatieven dienen zich ook vlot aan, zo werden er de voorbije zomer heel wat zomerbars georganiseerd.” 

 

Het ganse artikel kan je lezen via deze link.

Contact

Neem contact op met
op
+32 477 34 72 61