Een allesomvattende benadering

Een allesomvattende benadering van veranderingsmomenten

Elke organisatie kent cruciale momenten van verandering. Ten gevolge van nieuwe technologie of een organisatiewijziging. Of bij de implementatie van een aangepaste bedrijfsstrategie.
Het is in die situaties, dat ARCH als ‘trusted advisor’ helpt bij :

  • Veranderingsbeheer : om het draagvlak te creëren waarop uw transitie duurzaam kan slagen en verankerd wordt in het gedrag van de organisatie. Vertrekkende vanuit het scherp stellen en tastbaar maken van de strategische focus om zo de transitiekoers uit te zetten. Waar nodig, wordt de organisatie aangepast om er de competenties en mechanismen voor toekomstige sturing en controle in op te nemen. Hierbij vragen de bedrijfscultuur en ‘human capital management’ niet zelden bijzondere aandacht;
  • Performantieverbetering : om de hefbomen te stimuleren die bijdragen tot het behalen van strategische doelstellingen en wendbaar maken van uw bedrijfsvoering voor toekomstige uitdagingen. Dit houdt ondermeer in : het stroomlijnen van processen, rapportering in lijn brengen met het veranderings-doel en IT en business op elkaar afstemmen. Soms wordt ook de ‘governance’ structuur doorgelicht om de juiste dynamiek te brengen in de besluitvorming;
  • Program- en Project Management : om niet alleen efficiënt met mensen en middelen op te gaan, maar ook om structuur te scheppen en klare opvolging mogelijk te maken.

 

ARCH kent de ‘kunst’ om u te begeleiden doorheen de 3 fases van het realiseren van verandering :

Het belangrijke vertrekpunt is ‘OVERTUIGEN’, meer bepaald :

  • Bewust maken dat er verandering op til is en binnen welke context;
  • Begrijpen dat deze verandering impact zal hebben;
  • Willen dat de voordelen van deze verandering worden gehaald. Dit vereist natuurlijk dat ze duidelijk én voldoende zijn;

Een transitie houdt veel ‘VOORBEREIDEN’ in :

  • Processen en systemen worden aangepast, met vaak een andere manier van werken en nieuwe taken voor de mensen tot gevolg;
  • Dit vergt leiderschap, betrokkenheid, communicatie en on-the-job coaching en training. Een gedegen project en change management, gedreven door veel empathie, inhoudelijke kennis en de nodige ervaring, ondersteunt dit;

Eens de resultaten in zicht zijn komt het erop aan te ‘VOLHARDEN’:

  • De verbeteringen en veranderingen worden stelselmatig opgevolgd en verankerd in het gedrag van mensen, in processen, werkwijzen en rapportering.

Hefbomen bij transitie.

Resultaten behalen in een continu veranderende context en markt, dat is dé uitdaging voor bedrijven. En liefst snel en flexibel, om zo het gewenste competitieve voordeel te behouden. Omgaan met deze veranderingen hoort erbij. Toch zijn de resultaten in de praktijk vaak later dan verwacht of zelfs helemaal niet. ARCH wil naast tijdige resultaten, ook resultaten die blijvend zijn.

Er zijn 4 hefbomen waar we u in elke transitieproces bij kunnen ondersteunen : actief en preventief, steeds met blijvend resultaat:

Structuur

Om de transitie in goede banen te leiden, zetten we de nodige op-maat-structuur uit om het veranderingsproject te managen. We creëren een leidend verbond van alle betrokkenen die samen zullen zorgen voor een integrale aanvaarding en verankering binnen de organisatie.

Methoden

Als cruciale hefboom naast de traditionele technieken zoals Business Analysis, Business Performance Management en Project Management, passen we specifieke change management methoden toe. Het gaat daarbij niet alleen om meten en waar nodig bijsturen van het veranderingsproces, maar ook om de “menselijke” aspecten zoals ‘Overtuigen’, ‘Voorbereiden’ en ‘Volharden’.

Context

De context behelst zowel externe als interne factoren. Intern wordt er gekeken naar de samenhang van de verschillende organisatieniveaus, de bedrijfscultuur en beslissingsstromen die samen de organisatie tot een levend en dynamisch geheel maken. Deze factoren kunnen een bevorderende maar ook belemmerende invloed hebben op het veranderingstraject en het draagvlak. Het komt er dus op aan ze juist op elkaar te laten inspelen.

Mensen

Mensen zijn het hart van een bedrijf. Ze maken of breken een verandering en bepalen dus in sterke mate of de resultaten al dan niet worden behaald én duurzaam zijn. We begeleiden mensen als individu en als team op het vlak van veranderingsbereidheid en –capaciteit, en coachen hen waar nodig naar sterker leiderschap. Het doel is mensen weerbaarder en wendbaarder te maken zodat de organisatie veerkrachtig kan omspringen met toekomstige uitdagingen.