Ons overheidsaanbod

ARCH - Betrouwbare partner voor overheidsinstanties, lokale besturen en publieke organisaties

Samenwerking op maat

Vanuit het politieke bestuur wordt op federaal, regionaal of lokaal niveau een beleid vooropgesteld dat vertaald wordt in (nieuwe) bestuursovereenkomsten. Hierin worden de klemtonen met betrekking tot strategische en operationele doelstellingen voor de volgende jaren vastgelegd. Tegelijk is er de sterk wijzigende context waarbij men in de komende jaren nog heel wat evoluties verwacht op technologisch, economisch en maatschappelijk vlak.

Deze context leidt ertoe dat publieke organisaties voortdurend uitgedaagd worden om zich zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. Daarom kunnen zij niet stil zitten en moeten zich voortdurend aanpassen aan deze wijzigende omstandigheden.

Vanuit onze rol als consultant heeft ARCH een jarenlange expertise en ervaring opgedaan in alle beleidsdomeinen van federale en regionale instanties, lokale besturen of publieke organisaties die belangrijke organisatorische, technologische of strategische veranderingen willen doorvoeren.

We reiken organisaties in de (semi-)publieke sector innovatieve methodes, expertise, kennis, tools en ervaring aan die zij nodig hebben om hun ambitie en strategie te realiseren. 
 

Een breed aanbod

We hebben een geïntegreerd aanbod van specifieke diensten voor openbare besturen die reeds veelvuldig met succes in onze projecten werden toegepast. Deze kunnen onderverdeeld worden in de volgende 6 domeinen:

 • Transformatie en veranderen

Wat moet er veranderen? Wat is het stappenplan en hoe kunnen we evolueren?

Administratieve vereenvoudiging en optimalisatie van de bedrijfsvoering is niet alleen gericht op burgers en ondernemingen maar ook op de vereenvoudiging van de overheid zelf die moet leiden tot betere samenwerking en het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsprocessen. 

Het is onze overtuiging dat incrementele wijzigingen in beleid en organisatie niet langer volstaan. Want globalisering en digitalisering veranderen onze samenleving op een manier en met een snelheid die ongeëvenaard is. 

Tot slot neemt ook het menselijke aspect hierbij een centrale plaats in. Veranderingsbeheer als een aanvullende, maar noodzakelijke set van activiteiten biedt op ieder moment in het traject toegevoegde waarde. 

ARCH helpt bij het opstellen en uitvoeren van transformatieprogramma’s:

 • Opstellen van een transformatie roadmap;
 • Executive coaching, team coaching, individuele coaching, 360° leiderschapsevaluatie;
 • Begeleiden van mensen om de weerstand tegen veranderingen af te bouwen;
 • Toepassen van een afgestemd en integraal veranderingsbeheer en begeleiden van het veranderingsproces (impact op structuren, personeel, cultuur, samenwerking met de burger, technologie, …).

 

 • Strategie - en beleidsbepaling

Waar wil de organisatie naartoe?
Fundamentele visie op de essentiële bouwstenen van een overheidsorganisatie: visie en missie, structuren, personeelsbeleid, cultuur, werkomgeving, samenwerking tussen burgers, ondernemers, de overheidsmedewerkers …. 

Het doel is om de strategie te vertalen naar de operationele werking via een portfolio van projecten, processen en systemen, die worden uitgevoerd door mensen binnen duidelijke structuren. Dan pas creëert de strategie ook echte effectiviteitwinsten, betere service … Kortom, toegevoegde waarde.
Daarom is het ook zo belangrijk dat de visie en strategie geen top-down verhaal vormen. Het succes van de organisatie steunt in grote mate op de input en het draagvlak doorheen de hele organisatie. Mensen vormen de spiegel van de organisatie, en omgekeerd.

ARCH helpt organisaties de strategische keuzes tastbaar en meetbaar te maken en de juiste prioriteiten te stellen:

 • Begeleiden van strategische denkoefeningen, sterkte-zwakte analyses, fusies van organisaties;
 • Interne/externe omgevingsanalyse, benchmarking, enquêtes;
 • Begeleiden van het vastleggen van toekomstvisie en strategie, met definitie van strategische en operationele plannen, bepalen van de kritieke succesfactoren;
 • Opstellen van de strategische projectenportfolio’s;
 • Opstellen van ondernemings-en beheersplannen, begeleiden van het kerntakendebat;
 • Organisatiebeheersing en interne controle (hoe de doelstellingen op een efficiënte, effectieve, en kwaliteitsvolle manier opvolgen en rapporteren);
 • Omzetten van reglementering naar pragmatische werkmethodes;
 • Ontwerp operating model;
 • Het opzetten van Shared Service Centers (SSC);
 • Organisatie van de toegankelijkheid van de diensten: bv. Het Uniek Loket;
 • Smart working (digitaal werken, werkplekinrichting, gebouwen portfolio, ..);
 • Digitale overheid (diensten digitaal aanbieden, processen digitaal aansturen, digitale vaardigheden, …).

 

 • Organisatie ontwerp

Wat moet er aan de organisatiestructuren verbeterd worden?
Hierbij gaat het om het stroomlijnen van de organisatie naar de externe omgevingsfactoren én afstemmen op de strategie en bestuursovereenkomsten. Dit behelst aanpassingen op het vlak van structuren, beslissingsprocessen, collectief leervermogen, cultuur, visie, strategie en processen. 

Thema’s waarvoor ARCH tussenkomt, zijn:

 • Het uitvoeren van een organisatie-audit en het herontwerpen van organisatiestructuren;
 • Opstellen van personeelsbehoeftenplannen, werklastverdeling;
 • Doorlichting en optimalisatie van overleg- en besluitvormingsmechanismen;
 • Het werken als een flexibele, innovatieve organisatie (bv. minimale hiërarchie, vereenvoudigde procedures); 
 • Faciliteren van de groepsdynamiek en onderzoek naar de organisatiecultuur en de nood aan cultuurverandering;
 • Opzetten van netwerkorganisaties;
 • Samenwerkingsinitiatieven lokale besturen.

 

 • Technologie

Wat is technisch nodig om de strategische en operationele doelstellingen en de veranderingen te ondersteunen?
Slimme investeringen in nieuwe technologieën (ERP, cloud, mobile, data analytics, …), de alignering van de IT-organisatie met de business, de herziening van governance en de werkmethodes door Agile en DevOps te combineren met IT Service Management (ITIL), Enterprise Architecture (TOGAF) en Application Portfolio Management maken het mogelijk om IT als een dienstgerichte organisatie uit te bouwen.

ARCH staat organisaties op diverse vlakken hierin bij:

 • Begeleiden bij de opmaak van multi-speed ICT strategie;
 • Transformeren van de ICT organisatie naar een ‘Service Oriented’ Organisatie, door onder meer het optimaliseren van de service management processen, opstellen ICT service catalogus, ICT kostendoorrekeningsmodellen, SLA’s;
 • ICT operating model;
 • ICT sourcing keuzes;
 • Business applicatie strategie;
 • Selectie integrator, applicatie, infrastructuur, outsourcing keuzes;
 • Bedrijfsinnovatie stimuleren door het begeleiden van complexe IT/ERP/BI/CRM implementatie-projecten;
 • Begeleiding bij de invoering van IT/ERP Competence Centers.

 

 • Data gedreven beleidsinformatie

Welke data en informatie is nodig om de strategische doelstellingen op te volgen en resultaatgerichtheid beter te verankeren? Hoe goed zijn we bezig? Hoe meten we de performantie van de activiteiten en processen?

Vandaag vormt data de brandstof voor de digitale economie. Goede beslissingen nemen in het belang van de volledige samenleving vereist dat een overheid beschikt over correcte en actuele gegevens. Beleid en analytics zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor het opzetten van een data gedreven beleidsinformatie zijn drie zaken essentieel:

 • Een eenvoudige en betrouwbare methode voor het dagelijks kunnen zien van de resultaten van de processen;
 • Een structuur van overleggen die gaat over de resultaten (plan versus werkelijk) die alle niveaus in de organisatie met elkaar verbindt;
 • Leiderschap dat een cultuur creëert waarin de hele organisatie gericht is op de gezamenlijke realisatie van de doelstellingen.
   

Door intelligente inzichten helpen we als ARCH organisaties hierin op diverse vlakken:

 • Opstellen informatie management strategie;
 • Uitwerken van dynamische financiële en operationele besturingsconcepten;
 • Big data, data analytics;
 • Data governance, data processen en beslissingsstructuren;
 • Multi-dimensionele financiële en operationele KPI dashboards en rapportering;
 • Verminderen van de administratieve lasten voor de burger door gegevens van de burger slechts éénmaal op te vragen en onderling te delen: ‘only once principle’.

 

 • Continue verbetering

Hoe de organisatie inrichten op continue verbetering? Hoe kunnen we de processen en de bestuurbaarheid van de resultaten blijvend verbeteren?

In onze adviesopdrachten leggen we de nadruk op het belang van continue verbetering, geënt op een gedragsverandering. We bepalen wat het verhaal is achter de verandering en wat dit dan zal betekenen voor de medewerker, voor de afdeling en voor de organisatie. Ervaren en doorleven, ofwel letterlijk in beweging komen, beschouwen we als een belangrijk continu onderdeel in het veranderproces, omdat we hiermee de snelheid en effectiviteit van het verankeren en adopteren van de verandering beïnvloeden.

ARCH reikt organisaties een aantal hefbomen aan afgestemd op de specifieke organisatie en ambitie:

 • Procesanalyse, Business Proces Management (BPM) en LEAN;
 • Performance management en werklastmeting;
 • Het doorvoeren van kostenbesparingen binnen grenzen opgelegd aan het personeelsbestand (zoals het principe van budgetneutraliteit);
 • Het realiseren van zowel economische (performantie, efficiëntie en effectiviteit) als sociaal-maatschappelijke meerwaarde (kwaliteit van arbeid);
 • Uitbouw van een systeem van performantie-meting en inbouwen van monitorfunctie en feedbackmechanisme;
 • Dienstoverschrijdende samenwerking en administratieve vereenvoudiging.

 

Onze troeven

ARCH beschikt over belangrijke troeven die garanderen dat uw veranderingstraject tot duurzame resultaten zal leiden:

 • Ruime expertise binnen de publieke sector (lokaal, regionaal, federaal);
 • Een team van meer dan 60 multi-disciplinaire consultants in Strategie Implementatie, Technologie Transformatie en Mens & Organisatie, met bewezen projectervaring in de publieke sector;
 • We staan voor een open dialoog en persoonlijke betrokkenheid van alle projectmedewerkers;
 • We nemen onze verantwoordelijkheid voor het effectief organiseren en aansturen van elk project om een gezamenlijk, verankerd en duurzaam resultaat te kunnen garanderen;
 • Het gebruik van bewezen en werkbare methodologieën en tools is deel van onze aanpak.
   

Raamovereenkomsten

ARCH is voor meerdere adviesdiensten als ‘preferred partner” uitgekozen. Via enkele raamovereenkomsten, waar ARCH primaire partner is, kan u - als publieke instelling - beroep doen op de diensten van ARCH.

 • Poolstok faciliteert:
  ARCH is partner van Poolstok (het voormalige Jobpunt Vlaanderen) binnen de raamovereenkomst organisatieoptimalisatie en veranderingsbeheer. Organisaties die vennoot zijn van Poolstok kunnen eenvoudig gebruik maken van onze dienstverlening via deze raamovereenkomst.
   
 • SMALS faciliteert:
  ARCH biedt binnen de raamovereenkomst SMALS ‘Strategie & organisatie’ diensten aan. Organisaties in de sociale zekerheid, federale overheden, agentschappen en andere publieke organisaties, kunnen beroep doen op het aanbod van de raamovereenkomst. Dit aanbod omvat 6 domeinen :
  • Strategisch management;
  • Projectmanagement en veranderingsbeheer;
  • Organisatiedesign;
  • Procesmanagement;
  • Werk- en productiviteitsmetingen;
  • Prestatiemetingen, boordtabellen en KPI’s.

 

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Neem gerust contact met ons op via info@arch.partners of het invulformulier op onze website. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag door te nemen en verder te concretiseren.